Skälighetsprincipen

Enligt Försäkringsbolagslagens 13 kapitels 2 § bör i livförsäkringsbolag den så kallade skälighetsprincipen följas för sådana försäkringars del, som enligt försäkringsavtalet har rätt till tilläggsförmåner som beviljas på basis av överskott som försäkringarna eventuellt avkastar. Ifall soliditeten inte är något hinder, ska en skälig del av överskottet returneras till dessa försäkringar.
 
Sb-Livförsäkring Ab har som mål att på lång sikt ge en total återbäring på försäkringsbesparingar som är berättigade till vinstutdelning före kostnader och skatter, som motsvarar minst finska statens långa masskuldebrevs avkastning. För sparförsäkringarna är målnivån en avkastning som motsvarar räntenivån för masskuldebrev med en maturitet på 5 år och för pensionsförsäkringarna en maturitet på 10 år. Den totala återbäringen består av beräkningsränta eller årsränta och en tilläggsränta som fastställs årligen. Sb-Livförsäkring Ab:s styrelse fastställer årsräntan och tilläggsräntan årligen och på deras belopp inverkar bland annat allmänna räntenivån, bolagets framgång i placeringsverksamheten på lång sikt, nivån på beräkningsräntan och bolagets soliditet. Dessutom beaktas i års- och tilläggsräntan, om bolaget bör för respektive försäkringslag gardera sig för högre ersättningskostnader i framtiden än antagits, bland annat till följd av betydande ändring i de försäkrades dödlighet.
 
För riskförsäkringarna tillämpas skälighetsprincipen för dödsfallsskyddens del i form av förhöjda ersättningsbelopp eller premierabatter. För nivån på tilläggsförmånerna strävar man efter långsiktighet.
 
 
Målen är i kraft tillsvidare. Sb-Livförsäkring Ab:s styrelse har rätt att ändra målsättningen och principerna inom ramen för lagstiftning som reglerar försäkringsbolag. De publicerade fördelningsgrunderna för tilläggsförmånerna och tillämpningen av skälighetsprincipen är inte en del av försäkringsavtalet.
 
Publicerat 15.5.2014


Utredning om förverkligande av målen för fördelning av tilläggsförmåner 2020
Utredning om förverkligande av målen för fördelning av tilläggsförmåner 2019
Utredning om förverkligande av målen för fördelning av tilläggsförmåner 2018