Sparbanksgruppens Sparbanker

Sparbanksgruppens Sparbanker

I Sparbanksgruppen ingår självständiga Sparbanker runtom i Finland. Sparbankerna koncentrerar sig på privata banktjänster med låg risk – speciellt på dagliga ärenden, sparande, placeringar och lån. Produkt- och tjänsteurvalet täcker både privat- och företagskunders centrala banktjänster. Dessa kompletteras av övriga finansbranschens tjänster och produkter som produceras i samarbete med partners.

I huvudstadsregionen bedrivs motsvarande privata banktjänster av Nooa Sparbank Ab, som ägs av sparbankerna.

Vad bolagsformen beträffar är sparbankerna traditionella sparbanker eller sparbanksaktiebolag. I sparbankerna utövas den högsta beslutanderätten av principaler som är företrädare för insättarna och eventuella ägare av grundfondsandelar. I sparbanksaktiebolagen utövas den högsta beslutanderätten på bolagsstämman av sparbanksstiftelser, vilkas förvaltning likaså består av företrädare för insättarna. Principalerna eller bolagsstämman väljer bankens styrelse. 

Sparbankernas ekonomiska ansvar är på grund av sammanslutningen ett inbördes ansvar. Vid behov ansvarar alla Sparbanker och tjänsteföretag via Sparbanksförbundet anl, alltså i slutändan hela Sparbanksgruppen, för omhändertagandet av en enskild Sparbanks förpliktelser. Sammanslutningens verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

I Sparbankens förvaltning hörs kundens röst

Sparbankernas beslutsfattande skiljer sig från många andra banker. Sparbankens förvaltning består av kundernas representanter.

Varje Sparbank har sina principaler som väljs av bankens insättare. I Sparbankerna kan det också finnas ett förvaltningsråd valt av principalerna. Sparbankens styrelse väljs av principalerna eller av ett möjligt förvaltningsråd.

Alla sparbanker är medlemmar i sitt centralförbund Sparbanksförbundet. Sparbanksförbundet främjar sparbankernas utveckling och samarbete samt bevakar deras intressen. Sparbankernas gemensamma bankpolitiska beslut fattas i förbundet.