Ersättningar

Sparbanksgruppens ersättningar följer Europeiska unionens och nationella lagstiftningens bestämmelser samt Finansinspektionens instruktioner. Ersättningar till personal och ledning grundar sig på gällande lagstiftning, finansbranschens bestämmelser och rekommendationer samt på Finland Corporate Governance-regler.

När Sparbanksgruppen beslutar om ersättningssystemet för den operativa ledningen och personalen iakttas 8 kap. i kreditinstitutslagen om förvaltnings- och styrsystem. I Sparbanksgruppen tillämpas däremot inte bestämmelserna i 8 kap. 9, 11 och 12 § i kreditinstitutslagen på de ersättningstagare vars rörliga ersättning för en förtjänstperiod på ett år inte överstiger 50 000 euro, och inte överstiger 100 procent av det totala beloppet av ersättningstagarens fasta ersättning.

 

Med ersättningssystem avser vi de beslut, avtal, verksamhetsprinciper och tillvägagångssätt som vi iakttar i fråga om ersättningar till ledningen och personalen. I ersättningssystemet ingår både ersättningssättet och de processer som hänför sig till utvecklingen och genomförandet av det. Ersättningssystemet utvecklas aktivt och långsiktigt för att trygga sammanslutningens konkurrenskraft, en god ekonomisk utveckling, systemets sporrande och engagerande inverkan samt tillgången på nya kompetenta personer.
Ersättningsprinciperna överensstämmer med affärsstrategin, målen och värdena samt motsvarar det långsiktiga intresset. Ersättningssystemet är förenligt med en god och effektiv riskhantering inom medlemskreditinstitutet eller det bolag som hör till Sparbanksgruppen och genomförs alltid inom ramen för de gällande riskhanteringsprinciperna. Ersättningen uppmuntrar inte till risktagning som överstiger den hållbara risknivå som bestämts utifrån medlemskreditinstitutets eller bolagets risktagningsförmåga.

 

Om en person på grund av sina arbetsuppgifter har klassificerats till en grupp vars yrkesmässiga verksamhet kan medföra betydande risk för ett medlemskreditinstitut eller bolag (”en person som påverkar riskprofilen”), och avsikten är att betala honom eller henne en årsersättning som överstiger 50 000 euro, följs i kreditinstitutslagen föreskriven uppskjuten betalning av rörliga ersättningar. En betydande del, som uppgår till minst 40 procent av den beslutade totala rörliga ersättningen ska skjutas upp och betalas tidigast 3–5 år efter att förtjänstperioden upphört. När uppskovsperiodens längd bedöms ska man beakta personens riskprofil och affärsverksamhetens natur.

 

Inom Sparbanksgruppen har man identifierat betydande risktagarpersoner, som kan påverka bankens riskprofil eller genom sin verksamhet orsaka banken betydande ekonomisk risk. Till den persongrupp som påverkar riskprofilen hör bland annat medlemskreditinstitutens, centralinstitutets och övriga bolags verkställande direktörer och andra personer som deltar i ledningen och beslutsfattandet, andra personer vilkas verksamhet har en väsentlig inverkan på företagets riskposition samt personer i funktioner som är oberoende av affärsverksamheten. Aktuell information om betydande risktagare finns samlad hos Sparbanksförbundet anl. Varje företag i gruppen ansvarar för egen del för att uppgifterna är korrekta och aktuella. 
Sparbanksgruppens interna granskning kontrollerar minst en gång om året att de ersättningssystem som Sparbanksförbundets anl:s styrelse beslutat om har följts.

 

Varje företag som hör till Sparbanksgruppen beslutar för egen del om målen och mätarna för de kortfristiga ersättningarna utifrån ersättningskommitténs rekommendationer. Centralinstitutets ersättningskommitté följer och övervakar att ersättningarna fungerar, är konkurrenskraftiga och att ersättningsstrukturerna förmår stödja gruppens långsiktiga mål samt bereder förslag om utveckling av ersättningssystemet.