Principer för god affärssed

Sakligt bemötande

Det är viktigt att arbetstagarna bemöter alla sakligt och med respekt. I de företag som tillhör Sparbankernas sammanslutning godkänns ej ojämlik behandling baserad på etnisk bakgrund, kön, religion, ålder eller sexuell läggning. Inga former av diskriminering eller trakasserier godkänns. De här riktlinjerna kompletteras av antingen Sparbankernas sammanslutnings och/eller bolagets jämställdhetsplan.

 

I vanligt upprätthållande av affärsrelationer ingår ibland gåvor och gästfrihet, att ge och ta. Fallen kan ibland tolkas som mutor, alltså måste alla arbetstagare noga överväga om de kan ta emot eller ge presenter till kunder, journalister eller övriga personer som de kommer i kontakt med via arbetet.

Gåvor och gästfrihet

I de företag som tillhör Sparbankernas sammanslutning godkänns ej korruption i någon form och det tolereras inte i affärsverksamheten eller i affärspartnersrelationer. Arbetstagare som gör sig skyldiga till mutor eller korruption kan ställas inför straffrättsligt ansvar och kan bestraffas.
De företag som tillhör Sparbankernas sammanslutning samarbetar med myndigheterna för att förebygga mutor och korruption.
Motarbetandet av korruption följer tre principer:

• Både företagen och dess arbetstagare som hör till Sparbankernas sammanslutning tar inte emot eller ber inte om någon typ av mutor.
• De företag som hör till Sparbankernas sammanslutning motsätter sig tvärt så kallade handtryckningar och alla former av smörjning.
• Arbetstagarna till företagen som hör till Sparbankernas sammanslutning ger och tar emot presenter endast av lågt penningvärde.

Det kan ibland vara svårt att definiera gränsen mellan rätt och fel. Om en arbetstagare är osäker bör hen ta kontakt med sin förman. Den här punkten kompletteras av närmare etiska direktiv kring gåvor och gästfrihet.

Hantering av konfidentiell information

Alla arbetstagare har enligt lagen skyldighet att skydda konfidentiell information oberoende av om informationen fåtts av kunder, affärspartners, journalister eller inifrån från Sparbankernas sammanslutning. Konfidentiell information får ej avslöjas till tredje parter utan att personen vars information det handlar om har gett sitt godkännande. Informationen får ej heller användas på felaktiga grunder för att gynna Sparbanksförbundets sammanslutning eller dess kunder, affärspartners, journalister eller arbetstagare.

Hantering av insiderinformation

En arbetstagare gör sig skyldig till brott om hen vid köp eller försäljning av börsaktier eller andra specifika värdepapper eller skuldeinstrument besitter sådan information som inte är allmänt känd och vid fall av att informationen skulle läcka till allmänheten kunde påverka sagda värdepappers eller instruments värde. Lagen förbjuder också att uttrycka insiderinformation som kan påverka prissättningen.
För att minska risken för lagbrott har de företag som tillhör Sparbankernas sammanslutning ordnat verksamheten så att insiderinformation tillgås endast av de personer som behöver den i sitt arbete.
Det finns skilda instruktioner gällande insiderinformation och handel för Sparbankernas sammanslutningar.

Rapportering om överträdelser

I Sparbankernas sammanslutning uppskattas en miljö som uppmuntrar till fri informationsförmedling. För att försäkra sig om tillgången till all kritisk information rörande verksamheten har centralinstitutet för Sparbankernas sammanslutning grundat ett system via vilket alla arbetstagare kan anmäla alla grova överträdelser som de upptäckt.

 

Anmäld information är till exempel en misstanke om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden, samt misstankar om överträdelser av kreditinstitutets interna direktiv (bl.a. lagstridig kreditinstitutionsverksamhet, överträdelse av värdepapperslagen t.ex. missbruk av insiderinformation eller överträdelse av bankhemligheten eller lagen om dataskydd). Sparbankernas sammanslutning har gjort upp skilda direktiv för hur överträdelserna ska anmälas.

Intressekonflikter

Med intressekonflikt avses en situation där kundens intresse står i konflikt med sparbankens eller ett företags i sparbanksgruppen, eller en representants för ledningen eller personalen, eller en annan kunds intresse.

 

Sparbankerna och de företag som hör till sparbanksgruppen identifierar intressekonflikter i anslutning till sin verksamhet och försöker förebygga dem på sätt som kan anses rimliga. Sparbanksgruppen har verksamhetsprinciper och förfaringssätt med vilka situationer av intressekonflikt hanteras.

 

Om det uppstår intressekonflikter som inte kan förhindras underrättas kunden om det innan en transaktion utförs. En transaktion kan lämnas ogjord för att undvika en situation av intressekonflikt.