Intressekonflikter

Med intressekonflikt avses en situation där kundens intresse står i konflikt med sparbankens eller ett företags i sparbanksgruppen, eller en representants för ledningen eller personalen, eller en annan kunds intresse. 

Sparbankerna och de företag som hör till sparbanksgruppen identifierar intressekonflikter i anslutning till sin verksamhet och försöker förebygga dem på sätt som kan anses rimliga. Sparbanksgruppen har verksamhetsprinciper och förfaringssätt med vilka situationer av intressekonflikt hanteras.

Om det uppstår intressekonflikter som inte kan förhindras underrättas kunden om det innan en transaktion utförs. En transaktion kan lämnas ogjord för att undvika en situation av intressekonflikt.