Intern kontroll och riskhantering

För de samfund som hör till Sparbankernas sammanslutning är det av största vikt att den egna verksamheten följer lagen. I Sparbankernas sammanslutning följer vi alla lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet.

Sparbanksgruppens risktagning och riskhanteringssystem fyller kraven i 9 kapitlet i kreditinstitutslagen.

Sparbanksgruppens riskhantering och interna kontroll är en del av Sparbanksgruppens och Sparbankernas sammanslutnings internkontroll och en central del av gruppens operativa verksamhet. Centralinstitutets styrelse ansvarar för ledningen av Sammanslutningens verksamhet. För att trygga likviditeten och kapitaltäckningen ger styrelsen de företag som ingår i Sammanslutningen anvisningar om riskhantering, tillförlitlig förvaltning, intern kontroll samt om iakttagande av enhetliga redovisningsprinciper i upprättandet av Sammanslutningens bokslut. 

Riskutskottet under centralinstitutets styrelse har som uppgift att bistå styrelsen i frågor som gäller riksstrategi och risktagning samt i övervakningen att den verkställande ledningen följer den riskstrategi som styrelsen har fastställt.

Styrelsens revisionsutskott har som uppgift att bistå styrelsen i uppföljningen, övervakningen och beredningen av det ekonomiska rapporteringssystemet, internkontrollen och internrevisionen, revisorernas oberoende och valet av dem. Centralinstitutet godkänner principerna för ordnandet av den interna kontrollen. I centralinstitutet har inrättats av affärsverksamheten oberoende funktioner för att säkerställa en effektiv och omfattande intern kontroll för alla bolag som ingår i Sparbanksgruppen.