Styrelsen

Centralinstitutets styrelse består av minst 6 och högst 9 medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs av andelsstämman enligt förslag av nomineringskommittén.

Mandatperioden för Sparbanksförbundet anl:s styrelsemedlemmar börjar när den ordinarie andelsstämman slutar, och upphör när det den första därpå följande ordinarie andelsstämman slutar. Den som har fyllt 65 år kan inte väljas till styrelsemedlem. Styrelsen fastställer en arbetsordning som reglerar dess verksamhet. Centralinstitutets styrelse består i regel av sparbankernas professionella direktörer. Utöver dem finns det tre av sparbankerna oberoende medlemmar i förbundets styrelse. Styrelsens uppgift är att leda centralinstitutets verksamhet enligt lagen om andelslag, lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker och de gällande stadgarna. Styrelsen svarar bland annat för utformningen av Sparbanksgruppens strategi och för utvecklingen av det interna samarbetet. Styrelsen godkänner centralinstitutets verksamhetsplan och budget, bereder de ärenden som ska föredras för andelsstämman och förvaltningsrådet, utarbetar och föredrar för den ordinarie andelsstämman centralinstitutets och dess medlemskreditinstituts konsoliderade bokslut, ombesörjer sparbankernas sammanslutnings interna kontroll samt väljer centralinstitutets VD och andra ledande tjänstemän och befriar dem från uppdraget samt bestämmer om deras löne- och andra förmåner. Styrelsen sammanträder vid behov och är beslutför när mer än hälften av medlemmarna är närvarande. I praktiken sammanträder styrelsen varje år enligt en överenskommen sammanträdestidtabell, i regel månatligen samt vid behov även utöver det. Styrelsens beslut gäller enligt den åsikt som mer än hälften av de närvarande har biträtt eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden har omfattat.

I sammanträdena deltar förutom styrelsemedlemmarna dessutom VD och/eller VD:ns ersättare samt centralinstitutets jurist, som är sekreterare i styrelsen.

Sammanträdets föredragningslista och det centrala sammanträdesmaterialet sänds till styrelsemedlemmarna i tillräckligt god tid före sammanträdet så att de kan bekanta sig med det. De ärenden som ska behandlas i styrelsen föredras av VD eller en föredragande som VD kallat särskilt till mötet. Förslag läggs i regel fram i skriftlig form. Vid sammanträdena förs protokoll där de närvarande samt besluten och eventuella avvikande meningar antecknas.

Ett styrelsesammanträde kan om ett brådskande ärende eller någon annan särskild orsak kräver det hållas per telefon eller e-post eller med hjälp av andra kommunikationsmedel. Styrelsemedlemmarna ska ha möjlighet att ha kontakt med varandra inför beslutsfattandet.

Till styrelsens arbetsordning hänför sig en årsklocka med tidtabell för de ärenden i anslutning till planeringen och övervakningen samt övriga viktiga ärenden som ska behandlas på styrelsesammanträdena under året. Styrelsen bedömer sin verksamhet och sina arbetssätt genom självutvärdering varje år.

Arvoden till styrelsemedlemmar bestäms under andelsstämman. Styrelsemedlemmarna får inga andra förmåner via sin uppgift.

Sparbanksförbundet anl styrelsemedlemmar 11.3.2021

Pirkko Ahonen, ordförande                    VD, Aito Sp
Tuula Heikkinen  direktör för Telias kundkanaler (oberoende)
Eero Laesterä  förvaltningsdoktor (oberoende)
Jari Oivo, vice ordförande  VD, Mörskom Sparbank
Jaakko Ossa  ordförande i styrelsen, Lundo Sparbank
Heikki Paasonen  VD, Sparbanken Optia
Katarina Segerståhl  strategisk direktör för Läkarcentralen Aava (oberoende)
Ulf Sjöblom  styrelsemedlem, Ekenäs Sparbank
Hannu Syvänen  VD, Sinetti Sparbank

 

Läs mera: Administration och förvaltning