Förvaltningsprinciper

Sparbanksgruppens förvaltningsprinciper

I Sparbanksgruppens verksamhet följs gällande lag, myndigheternas föreskrifter, de regler för god banksed och den handelsanvisning som fastställts av Finans Finland samt dessa förvaltningsprinciper, liksom sammanslutningens övriga interna anvisningar.

Förvaltningsprinciperna fastställs av styrelsen för sammanslutningens centralinstitut och principerna uppdateras åtminstone varje år eller alltid när sammanslutningens omvärld, affärsmodell, reglering och/eller myndigheternas krav ändras.

Sparbankernas sammanslutnings förvaltningsprinciper

I förvaltningsprinciperna beskrivs sparbankernas sammanslutnings och dess centrala delars struktur och uppgifter, de viktigaste förvaltningsorganens uppgifter och ansvarsområden samt den interna kontrollen och den ekonomiska rapporteringen. Med hjälp av förvaltningsprinciperna säkerställer sammanslutningen att dess verksamhet är öppen och transparent.

Sparbankernas sammanslutnings och dess centralinstitut Sparbanksförbundet anl:s verksamhet regleras av både Europeiska unionens och nationell lagstiftning och reglering samt av myndighetsföreskrifter. Viktiga nationella lagar är kreditinstitutslagen, lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (sammanslutningslagen), sparbankslagen, försäkringsbolagslagen och lagen om andelslag. Sammanslutningen följer dessutom god banksed och uppförandekoden för behandling av personuppgifter i sin verksamhet.

Enligt förvaltningsprinciperna omfattar en tillförlitlig förvaltning (corporate governance) relationerna mellan ledningen och den operativa ledningen, dess ägare och andra intressentgrupper, målsättningar, beslut om sätten att nå målen och uppföljning av hur målen nåtts. En klar referensram, anvisningar som är dokumenterade på ett konsekvent och heltäckande sätt samt klart definierade beslutsnivåer garanterar en tillförlitlig förvaltning.

Corporate Governance

Sparbankernas sammanslutning

Sparbankernas sammanslutning är en finansgrupp som består av sparbankerna och deras centralinstitut Sparbanksförbundet anl (centralinstitutet) samt deras dotterbolag och dem närstående företag.

Sparbankernas sammanslutnings ideologiska grund och utgångspunkt för de strategiska målen är att främja sparsamhet och sparbankskundernas ekonomiska välfärd nära kunden. Det är här som värderingarna, alltså de grundläggande serviceprinciperna och det högklassiga kundarbetet, har sina rötter.

Sparbankernas sammanslutning är en del av Sparbanksgruppen, som består av sparbankernas sammanslutning och de övriga företag som hör till Sparbanksgruppen. Sparbanksgruppens omfattning skiljer sig från sparbankernas sammanslutnings omfattning på så vis att till Sparbanksgruppen hör även andra företag än kredit- och finansinstitut eller tjänsteföretag. De viktigaste av dem är Sb-Livförsäkring, Sb-Hem och Sparbankernas Säkerhetsfond.

Sparbankernas sammanslutning utgör inte en i bokföringslagen avsedd koncern och inte en sådan konsolideringsgrupp som avses i kreditinstitutslagen. Sammanslutningens centralinstitut ska dock göra upp ett sådant konsoliderat bokslut för sammanslutningen som avses i 9 § i sammanslutningslagen.

Förvaltningsprinciper (pdf)

Läs mera: Administration och förvaltning