Sparbanksgruppens ekonomiska material

Sparbanksgruppen, Sparbankernas Centralbank Finland Abp och Sp-Hypoteksbank Abp publicerar årligen en årsredovisning och en halvårsrapport.

Sparbanksgruppen, Sparbankernas Centralbank Finland Abp och Sp-Hypoteksbank Abp publicerar årligen en årsredovisning och en halvårsrapport.
Sparbanksgruppen publicerar sitt ekonomiska material på finska, svenska och engelska. Sparbankernas Centralbank Finland Abp och Sp-Hypoteksbank Abp publicerar sitt ekonomiska material på finska och engelska.
 
Sparbanksförbundet anl är det centralinstitut som svarar för hela Sparbanksgruppens gruppstyrning och interna kontroll. I lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker sägs att Centralinstitutet för Sparbankernas sammanslutning Sparbanksförbundet anl ska upprätta sparbanksgruppens konsoliderade bokslut. Sparbanksförbundet anl:s styrelse ansvarar för att bokslutet upprättas. Bokslutet upprättas för den ekonomiska helhet som Sparbanksgruppen bildar. Räkenskapsperioden är ett kalenderår.
 
Sparbanksförbundet anl:s hemort är Helsingfors, och dess registrerade adress är Industrigatan 33, 00510 Helsingfors. Kopior av Sparbanksförbundets ekonomiska rapporter fås nedan eller på Sparbanksförbundets lokaler på besöksadressen Industrigatan 33, 00510 Helsingfors.
 
Sparbanksgruppens bokslut har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna (International Financial Reporting Standards, IFRS) så som EU har godkänt dem. I enlighet med lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker samt principerna i standard IAS8 som omfattar redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel ska Sparbanksförbundet anl:s styrelse fastställa sådana redovisningsprinciper som inget bestäms om i de internationella redovisningsstandarderna. Sparbanksgruppens redovisningsprinciper ges ut som en del av bokslutet. 
 

Ekonomisk rapporteringsprocess och kalender

Andelslagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Sparbanksgruppen publicerar årligen en halvårsrapport och en årsredovisning på finska, svenska och engelska.