Månadens fond.
Månadens fond är inte en placeringsrekommendation eller -råd, utan var och en ska själv bedöma huruvida fonden är lämplig för honom eller henne som placeringsobjekt.

Månadens fond: Sparbanken Miljö

"Sparbanken Miljö är en specialplaceringsfond, vars placeringsobjekt fokuserar på att kämpa mot klimatförändringen och på miljöinnovationer. Sparbanken Miljö är en tematisk fond, där målen för hållbar utveckling styr placeringsprocessen. Fondens placeringar följer Sp-Fondbolags ESG-policy (ESG är en förkortning av orden Environmental (miljö), Social (samhällsansvar) och Governance (förvaltning)).” -Anders Pelli, portföljförvaltare 

Vilken fond är aktuell just nu?

Sparbankens Kapitalförvaltning utser varje månad en fond som, med tanke på marknadens helhetsläge, är aktuell just nu. Fondens portföljförvaltare ger motiveringarna till lyftet och gör en närmare analys av läget på placeringsmarknaden för fonden i fråga.

Sparbankens fonder, värde och avkastning

Hur går det för Sparbankens fonder just nu? På sidan Värde och avkastning kan du följa upp utvecklingen för fondernas värde från årets början, för 6 månader, 1 månad och 1 dag. Med mätaren för fondens risk- och avkastningsprofil kan du på sidan även gallra fram de fonder i vårt sortiment som passar din riskprofil. Om du vill ha hjälp med valet av placeringsobjekt och utarbetandet av en placeringsplan som passar just dig, boka tid till vår placeringsexpert.

Hur går det på placeringsmarknaderna? Beställ en påminnelse om kapitalförvaltningens marknadsöversikt till din e-post

Utöver månadens fond analyserar kapitalförvaltningens marknadsöversikt marknadsläget som helhet. Marknadsöversikten utkommer varje månad, beställ en påminnelse om att den kommit ut per e-post och håll dig ajour.

5/2022 fond: Sparbanken Miljö

4/2022 fond: Sparbanken High Yield

3/2022 fond: Sparbanken Europa

2/2022 fond: Sparbanken Aktie Världen

1/2022 fond: Sparbanken Småföretag

12/2021 fond: Sparbanken Asien

11/2021 fond: Sparbanken Östersjön

10/2021 fond: Sparbanken Tillväxtmarknader

9/2021 fond: Sparbanken Amerika

8/2021 fond: Sparbanken Lösningsfonder

6-7/2021 fond: Sparbanken High Yield

5/2021 fond: Sparbanken Företagslån  

4/2021 fond: Sparbanken Finland

3/2021 fond: Sparbanken Aktie Världen

2/2021 fond: Sparbanken Ränteportfölj

1/2021 fond: Sparbanken Småföretag 

12/2020 fond: Sparbanken Europa

11/2020 fond: Sparbanken Miljö (fonden kan ändast köpa via tidsbokning)

10/2020 fond: Sparbanken Tillväxtmarknader

Läs också de här

Fonden Sparbanken Måtta

Sparbanken Måtta –placeringsfond investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar. Av placeringsfondens placeringar är högst 30 % i aktieplaceringar. För den måttliga spararen.

Fonden Sparbanken Hyfs

Sparbanken Hyfs –placeringsfond placerar medlen i aktier, aktierelaterade instrument, ränteinstrument samt aktie- och räntefonder på det internationella planet. För målinriktat sparande och diversifiering av placeringsportföljen.

Fonden Sparbanken Djärvhet

Sparbanken Djärvhet –placeringsfond investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar. Av placeringsfondens placeringar är minst 70 % i aktieplaceringar. Återstoden är placerad i räntebärande
värdepapper, räntefonder och likvida medel. För den måttliga spararen.