Månadens fond.
Månadens fond är inte en placeringsrekommendation eller -råd, utan var och en ska själv bedöma huruvida fonden är lämplig för honom eller henne som placeringsobjekt.

Vilken fond är aktuell just nu? 

Sparbankens Kapitalförvaltning utser varje månad en fond som, med tanke på marknadens helhetsläge, är aktuell just nu. Fondens portföljförvaltare ger motiveringarna till lyftet och gör en närmare analys av läget på placeringsmarknaden för fonden i fråga.

Månadens fond: Sparbanken Företagslån

”Sparbanken Företagslån placerar sina tillgångar i europeiska företags masskuldebrevslån som har en bra kreditvärdering (IG). För att höja förväntningarna på avkastning kan fonden även placera i företagslån med låg klass (max 10 %) och i oklassificerade företagslån (max 10 %). Fonden fick en ny portföljförvaltare den 1 november 2018. Långsiktig placering är vår placeringsfilosofi där vi koncentrerar oss på att trygga kapitalet och en stabil kupongavkastning. Vi viktar företag med en stark marknadsposition på en stabil marknad.” - Mark Mattila, portföljförvaltare – Sparbanken Företagslån 

Sparbankens fonder, värde och avkastning

Hur går det för Sparbankens fonder just nu? På sidan Värde och avkastning kan du följa upp utvecklingen för fondernas värde från årets början, för 6 månader, 1 månad och 1 dag. Med mätaren för fondens risk- och avkastningsprofil kan du på sidan även gallra fram de fonder i vårt sortiment som passar din riskprofil. Om du vill ha hjälp med valet av placeringsobjekt och utarbetandet av en placeringsplan som passar just dig, boka tid till vår placeringsexpert

Hur går det på placeringsmarknaderna? Beställ en påminnelse om kapitalförvaltningens marknadsöversikt till din e-post

Utöver månadens fond analyserar kapitalförvaltningens marknadsöversikt marknadsläget som helhet. Marknadsöversikten utkommer varje månad, beställ en påminnelse om att den kommit ut per e-post och håll dig ajour.

5/2021 fond: Sparbanken Företagslån  

4/2021 fond: Sparbanken Finland

3/2021 fond: Sparbanken Aktie Världen

2/2021 fond: Sparbanken Ränteportfölj

1/2021 fond: Sparbanken Småföretag 

12/2020 fond: Sparbanken Europa

11/2020 fond: Sparbanken Miljö (fonden kan ändast köpa via tidsbokning)

10/2020 fond: Sparbanken Tillväxtmarknader

Läs också de här

Fonden Sparbanken Måtta

Sparbanken Måtta –placeringsfond investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar. Av placeringsfondens placeringar är högst 30 % i aktieplaceringar. För den måttliga spararen.

Fonden Sparbanken Hyfs

Sparbanken Hyfs –placeringsfond placerar medlen i aktier, aktierelaterade instrument, ränteinstrument samt aktie- och räntefonder på det internationella planet. För målinriktat sparande och diversifiering av placeringsportföljen.

Fonden Sparbanken Djärvhet

Sparbanken Djärvhet –placeringsfond investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar. Av placeringsfondens placeringar är minst 70 % i aktieplaceringar. Återstoden är placerad i räntebärande
värdepapper, räntefonder och likvida medel. För den måttliga spararen.