Låneskydd

Sparbanken Balans, ett återbetalningsskydd för lån, håller ekonomin i balans också om allt inte skulle gå enligt planerna. Med hjälp av Sparbanken Balans säkerställer familjens utkomst för den händelse att du insjuknar, invalidiseras, blir arbetslös eller avlider.

check

Med låneskyddet kan du gardera dig mot överraskande situationer i livet.

check

Låneskyddet är ett förnuftigt sätt att säkerställa återbetalningen av lånet och trygga utkomsten.

check

Lämpar sig också för att komplettera dina andra försäkringar.

Trygga återbetalningen av ditt lån med Sparbanken Balans

Personkunder kan teckna Sparbanken Balans för ett nytt bostadslån eller en ny konsumtionskredit. För lån som tagits för företagsverksamhet finns ett separat, skräddarsytt skyddspaket. I båda fallen kan du försäkra lånet i sin helhet (100 procent) eller delvis (75 procent).

Personkunder kan välja mellan tre alternativa skyddspaket:

  • Maxiskydd
  • Soloskydd
  • Miniskydd

Låneskydd även för företagare 

Om du är företagare och till exempel håller på att ta ett bostadslån i egenskap av personkund, kan du välja Maxiskydd för företagare. Återbetalningen av ett lån som du tagit för företagsverksamheten kan du återigen skydda med Firmaskydd.

Priset på Sparbanken Balans påverkas av den försäkrades ålder, det valda skyddspaketet, lånekapitalet och den försäkrade procentandelen, lånetiden och månadsraten.

Sparbanken Balans hjälper om du prövas av livet

Sparbanken Balans ger mycket skydd för mindre och större incidenter i livet. Med hjälp av låneskyddet klarar du av att lånet även om dina eller din makas eller makes inkomster minskar till följd av arbetslöshet eller sjukdom. Med hjälp av engångsersättningen som betalas vid dödsfall kan din familj till exempel bo kvar i det bekanta hemmet och eventuella besparingar behöver inte användas för låneskötseln.

Komplettera ditt försäkringsskydd – individuellt 

Sparbanken Balans kompletterar eventuella andra försäkringsskydd som du redan har. Den engångsersättning som betalas från skyddet används till exempel vid dödsfall som sådan för låneskötseln, och för det belopp som berörs av pantsättning uppkommer inga skattepåföljder. En rätt anpassad livförsäkringsersättning tryggar å sin del upprätthållandet av familjens levnadsstandard om inkomster för den ena maken eller makan inte längre finns att tillgå.

Du kan välja skyddspaketet för Sparbanken Balans individuellt utifrån din egen situation. En eventuell annan delaktig i lånet kan också välja det lämpligaste skyddspaketet åt sig själv oberoende av dina val. I ersättningssituationer betalas ersättning för ett fall i taget.

Sparbanken Balans beviljas av Sb-Livförsäkring Ab och Chubb. Sparbanken är ombud för livförsäkringsbolaget.

Mer information:

Balans Produktfakta Privatkunder
Balans Förskringsvillkot Privatkunder


Produktinformationsdokument - Balans Maxiskydd Löntagare
Produktinformationsdokument - Balans Maxiskydd företagare
Produktinformationsdokument - Balans Miniskydd
Produktinformationsdokument - Balans Soloskydd

...