Kapitaliseringsavtal

Söker du sätt att placera företagets tillgångar långsiktigt? För ett kapitaliseringsavtal kan mångsidiga placeringsobjekt väljas utifrån företagets förväntningar på avkastning och förmåga att bära risker.

Sparbankens varumärkesbild.
check

Kapitaliseringsavtal lämpar sig för hantering av företagets placeringstillgångar och långsiktiga placeringar.

check

Ett kapitaliseringsavtal ingås alltid för en viss tid, 5–20 år.

check

Du kan lyfta medel ur avtalet när som helst.

Kapitaliseringsavtal för långsiktiga placeringar

Kapitaliseringsavtal lämpar sig för långsiktiga placeringar. Försäkringspremierna placeras i de placeringsobjekt som företaget väljer och utifrån dem fastställs försäkringsbesparingarnas värde.

Placeringsobjekt i olika egendomsklasser kan väljas utifrån företagets avkastningsmål och vilja att ta risker. Du kan flexibelt byta placeringsobjekt enligt dina målsättningar och marknadsläget. De sex (6) första ändringarna i försäkringspremierna enligt placeringsplanen eller omplaceringsuppdragen för försäkringsbesparingarna är avgiftsfria.

Ett kapitaliseringsavtal ingås alltid för en viss tid. Placeringstiden är 5–20 år.

Välj placeringsobjekten på egen hand eller enligt våra kapitalförvaltares rekommendationer

Innan du ingår ett kapitaliseringsavtal gör bankens expert med din hjälp en kartläggning av placerarprofilen. I placeringsprofilen utreds din vilja att ta risker och dina förväntningar på avkastningen. Kartläggningen visar om du är en försiktig, måttfull eller avkastningsinriktad placerare, och placeringsobjekten väljs därefter bland Sb-Fondbolags mångsidiga, inhemska fonder. 

Med vår hjälp kan du välja placeringsobjekt bland intressanta fonder eller låta våra kapitalförvaltare göra jobbet för dig, till exempel så att du väljer någon av portföljerna i konceptet Fondförvaltarens Bästa.

Du kan byta placeringsobjekt sex gånger per år avgiftsfritt och utan att betala skatt på eventuella försäljningsvinster.

Läs mera om placeringsobjekten

Beskattningen av kapitaliseringsavtal

Kapitaliseringsavtalet behandlas inte som en försäkring i företagets bokföring och beskattning utan som en placering gjord av företaget. Betalda premier är därför inte avdragsgilla i beskattningen.

I aktiebolag och andelslag räknas kapitaliseringsavtal till företagets nettoförmögenhet enligt samma regler som företagets andra placeringar. I personbolag beaktas endast medel som hör till näringsverksamheten vid beräkningen av nettoförmögenheten.

Kapitaliseringsavtalets avkastning är beskattningsbar inkomst för företaget. Avkastningen kan bokföras bland finansiella intäkter.

Om ett kapitaliseringsavtal som ägs av ett personbolag anses höra till dess näringsverksamhet, beskattas avtalets avkastning som personbolagets övriga inkomster från näringsverksamheten.

Allmännyttiga stiftelser och föreningar samt kommuner och församlingar är skattskyldiga endast för erhållna näringsinkomster. Kapitaliseringsavtal hör i allmänhet inte till näringsverksamheten, varför dess avkastning härvid är i sin helhet skattefri.

Om ett kapitaliseringsavtal visar förlust när avtalet går ut eller vid återköp av hela avtalet, är värdeminskning hos den finansiella egendomen finansieringsegendomen, som enligt näringsskattelagen konstaterats slutgiltig, avdragbar förlust i näringsverksamheten.

Sparförsäkringen beviljas av Sb-Livförsäkring Ab. Sparbanken är ombud för livförsäkringsbolaget.

Mer information:

Kapitaliseringsavtalets Produktfakta
Kapitaliseringsavtalets Försäkringsvillkot
Kapitaliseringsavtalets Prislista

Faktablad - Kapitaliseringsavtal
Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Ränteviktad
Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Balanserad
Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktadläs också

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning är ett billigt och enkelt sätt att sköta ditt företags förmögenhet med expertis med den valda förväntade avkastningen och risktoleransen.

Gruppensionsförsäkring

Gruppensionsförsäkringen ger företaget ett effektivt sätt binda upp och belöna personalen. I avtalet ingår livförsäkring och skydd vid bestående arbetsoförmåga.

Du kan se prislistan genom att ange orten i fältet och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–20.
...