Viestintä- ja tiedonantopolitiikka

Viestintämme tavoitteena on tukea ja edistää Säästöpankki-brändin tunnettuutta ja ylläpitää osaltaan Säästöpankkiryhmän yrityskuvaa.

Viestintämme periaatteet hyväksyy keskusyhteisön hallitus. Säästöpankkiryhmää koskevat periaatteelliset kannanotot ja merkittävimmät uutiset kertoo julkisuuteen keskusyhteisön toimitusjohtaja.

Noudatamme viestinnässä Finanssivalvonnan ja EU:n ohjeita ja määräyksiä sekä suomalaisen lainsäädännön (ml. arvopaperimarkkinalaki soveltuvin osin) ja sääntelyn vaatimuksia ja hallinnointiperiaatteita.

Viestintämme lähtökohtana on antaa kaikille sidosryhmille oikea-aikaista, luotettavaa, nopeaa ja avointa tietoa yhteisistä tavoitteista, toiminnasta ja kehityksestä. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän avulla ylläpidetään ja vahvistetaan asemaa merkittävänä suomalaisena finanssiryhmänä, jonka toiminta pohjautuu vankkaan historiaan Suomen vanhimpana pankkiryhmänä.

Keskusyhteisön viestintä varmistaa, että kaikissa Säästöpankkiryhmään kuuluvissa yhtiöissä toimitaan viestinnän strategisten linjausten ja periaatteiden mukaisesti.