Hallitus

Keskusyhteisön hallitukseen kuuluu vähintään 6 ja enintään 9 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee osuuskunnan kokous nimitysvaliokunnan esityksestä.

Säästöpankkiliitto osk:n hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan tehneen varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy sitä ensiksi seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. Hallitus vahvistaa toimintaansa ohjaavan työjärjestyksen. Hallituksen tehtävänä on johtaa keskusyhteisön toimintaa osuuskuntalain, talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain ja  sääntöjen mukaan. Hallitus muun muassa vastaa Säästöpankkiryhmän strategian muodostamisesta ja sisäisen yhteistoiminnan kehittämisestä, hyväksyy keskusyhteisön toimintasuunnitelman ja budjetin, valmistelee osuuskunnan kokoukselle ja hallintoneuvostolle esitettävät asiat, laatii ja esittää osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle keskusyhteisön ja sen jäsenluottolaitosten yhdistellyn tilinpäätöksen, huolehtii säästöpankkien yhteenliittymän sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä valitsee ja vapauttaa keskusyhteisön toimitusjohtajan ja muut johtavat toimihenkilöt ja määrää heidän palkka- ja muut etunsa. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa ja on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla. Käytännössä hallitus kokoontuu vuosittain sovitun kokousaikataulun mukaisesti pääsääntöisesti kuukausittain sekä tarvittaessa myös muulloin. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Kokouksiin osallistuvat hallituksen jäsenten lisäksi toimitusjohtaja ja / tai toimitusjohtajan sijainen sekä hallituksen sihteerinä toimiva keskusyhteisön lakimies. Kokouksen asialista ja keskeinen kokousmateriaali toimitetaan hallituksen jäsenille tutustuttavaksi riittävän hyvissä ajoin ennen kokousta. Hallituksessa käsiteltävät asiat esittelee toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan kokoukseen erikseen kutsuma esittelijä. Esitykset annetaan pääsääntöisesti kirjallisina. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat ja tehdyt päätökset sekä mahdolliset eriävät mielipiteet. Hallituksen kokous voidaan asian kiireellisyyden tai muun syyn niin vaatiessa pitää puhelimitse tai sähköpostitse taikka muita viestintävälineitä käyttäen. Hallituksen jäsenillä tulee päätöksentekoa varten olla mahdollisuus keskinäiseen yhteydenpitoon.

Hallituksen työjärjestykseen liittyy vuosikello, jossa aikataulutetaan hallituksen kokouksissa vuoden aikana käsiteltävät suunnitteluun ja valvontaan liittyvät sekä muut tärkeimmät asiat. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina vuosittain.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää osuuskunnan kokous. Hallituksen jäsenet eivät saa tehtävänsä perusteella muita etuja.

Säästöpankkiliitto osk hallituksen jäsenet 11.3.2021

Pirkko Ahonen (pj.)            toimitusjohtaja, Aito Säästöpankki
Tuula Heikkinen  asiakaskanavista vastaava johtaja, Telia (riippumaton)        
Eero Laesterä  hallintotieteiden tohtori (riippumaton)
Jari Oivo (varapj.)  toimitusjohtaja, Myrskylän Säästöpankki
Jaakko Ossa  hallituksen puheenjohtaja, Liedon Säästöpankki  
Heikki Paasonen  toimitusjohtaja, Säästöpankki Optia
Katarina Segerståhl  strategiajohtaja, Lääkärikeskus Aava (riippumaton)
Ulf Sjöblom  hallituksen jäsen, Tammisaaren Säästöpankki  
Hannu Syvänen  toimitusjohtaja, Säästöpankki Sinetti  

 

Lue lisää: Hallinto ja johtaminen